Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla zakładu POLYNT

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje o wydaniu w dniu 24 września 2021r. decyzji znak: OŚR.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji w Zakładzie Produkcji Żelkotów oraz instalacji w Zakładzie Tworzyw Sztucznych polegająca na:

  1. rozbudowie istniejącej w Zakładzie Produkcji Żelkotów linii produkcji żelkotów o nowe urządzenia produkcyjne tj. disolwerów umożliwiających produkcję szerszej gamy kolorystycznej żelkotów przy zachowaniu dotychczasowej wielkości produkcji;
  2. uruchomienie w Zakładzie Produkcji Żelkotów nowego rodzaju produkcji polegającej na kolorowaniu ‘(pigmentowaniu) gotowej żywicy poliestrowej (wyprodukowanej w Zakładzie Żywic Poliestrowych) dowożonej do Zakładu Produkcji Żelkotów w pojemnikach DPPL (IBC) poprzez dodawanie do pojemnika IBC z gotową żywicą bazową pigmentów oraz styrenu, przyspieszaczy lub inhibitorów w zależności od formulacji;
  3. rozbudowie w istniejącym Zakładzie Tworzyw Sztucznych linii produkcji tworzyw sztucznych (masy BMC) o nowe urządzenia produkcyjne tj. disolwera do mieszania roztworów (półprodukty) oraz o nowe urządzenie produkcyjne umożliwiające zwiększenie produkcji mas BMC (maszyna BMC 1200) z 2000 ton na rok do 4000 ton na rok oraz o nowy disolwer do mieszania roztworów do produkcji półproduktów wykorzystywanych do produkcji SMC/BMC;
  4. budowie urządzenia odpylającego przy linii produkcji tworzyw SMC, które służyć będzie do filtracji szkła znad stanowiska cięcia włókna szklanego przy maszynie SMC w Zakładzie Tworzyw Sztucznych”

planowanego do realizacji w m. Niepołomice na działce o numerze ewidencyjnym 4312/1.

Inwestorem przedsięwzięcia jest firma POLYNT COMPOSITES POLAND Sp. z o.o., ul. Grabska 11D, 32-005 Niepołomice, w imieniu którego występuje Pan Ryszard Chliszcz, EKO-LEX Biuro Doradztwa Analiz Opracowań i Projektów.

Na wydaną decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia). Ponieważ w niniejszym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Pełna treść obwieszczenia na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


TM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *