Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla firmy Royal Canin Polska Sp. z o.o

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ROYAL CANIN POLSKA Sp. z o.o. w Niepołomicach o nowe magazyny surowców, wyrobów gotowych i części wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 6 maja 2022r. decyzji znak: OŚR.6220.3.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ROYAL CANIN POLSKA Sp. z o.o. w Niepołomicach o nowe magazyny surowców, wyrobów gotowych i części wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest ROYAL CANIN POLSKA Sp. z o.o., ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice, w imieniu którego występuje Pan Ryszard Chliszcz.

Na wydaną decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia). Ponieważ w niniejszym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu, na tablicach ogłoszeń osiedla Zagrody w m. Niepołomice.

Pełna treść obwieszczenia i decyzja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


Informacja dla osób zainteresowanych: Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie działek, które były już wcześniej w posiadaniu firmy, a nie na terenie działek ostatnio przez z nią zakupionych.

Tomasz Michoń
Przewodniczący Zarządu osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *