Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej

Ukazała się informacja Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o wyłożeniu planów zagospodarowania dla obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wraz z otoczeniem. Znaczna część tego obszaru leży na terenie naszego osiedla Zagrody, m.in ulice Portowa (zachód), Poręby, Rolnicza (zachód), Grabska, Skarbowa, Jasna, Fabryczna. Zmiany mają na celu m.in. ochronę terenów mieszkalnych przed negatywnym oddziaływaniem emisji zanieczyszczeń ze strefy przemysłowej, w tym zabezpieczaniem terenów przez lokalizowaniem zakładów zajmujących gospodarką odpadami, – więc tak naprawę dotyczy to wszystkich mieszkańców naszej gminy.

W związku z tym warto zapamiętać:

👉 Od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r – Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, ul. Zamkowa 5, pok. Nr 4, 32-005 Niepołomice od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

👉W dniu 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 16.00 w Laboratorium Aktywności Społecznej, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wraz z otoczeniem.

👉Do dnia 14 września 2022 r. (w terminie nieprzekraczalnym) można składać uwagi do projektu. Uwagi można składać:

– w formie papierowej osobiście na dziennik podawczy lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice,

– podczas dyskusji publicznej,

– formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: magistrat@niepolomice.eu, oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi są rozpatrywane w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

Więcej informacji na stronie UMiG Niepołomice


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *