Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie budowy odcinka magistrali kanalizacji sanitarnej przez Inwestora Spółkę Infrastruktura Niepołomice

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia strony postępowania, że w wyniku przedłożenia przez Inwestora – Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, w imieniu którego występuje Pani Jolanta Mucha, ostatecznych uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (rurociąg tranzytowy) pomiędzy Oczyszczalnią Ścieków w Niepołomicach ul. M. Lutosławskiego oraz Oczyszczalnią Ścieków w Podłężu” Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, pismem znak: OŚR.6220.14.2022 z dnia 13 września 2022r., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określenia ewentualnego zakresu raportu. Powyższe rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu od w/w organów wymaganych opinii.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, II piętro pok. nr 14, tel. (012) 250-94-01 lub 250-94-06, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00 – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Pełna treść obwieszczenia na stronie BIP Niepołomice


Tomasz Michoń
Przewodniczący Zarządu osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *