Obwieszczenie o decyzji odmownej w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji budowy stacji paliw przy ul. Kolejowej w Niepołomicach

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 20211″. poz. 247 z póź. zm.) zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji odmownej w postępowaniu wszczętym na wniosek Inwestora, tj.: Pana Jakuba Kosiba – Prime Investments, ul. Retoryka 26/4, 31-107 Kraków w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa stacji paliw wraz z zapleczem techniczno – socjalno – biurowym związanym z obsługą stacji i myjni, częścią handlowo – usługową, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej wielostanowiskowej, pylonu informacyjno – reklamowego, a także budowa niezbędnej infrastruktury technicznej dla niniejszych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach 307/14, 845/11 obr. Niepołomice”.

Pełna treść obwieszczenia na stronie BIP Niepołomice


Tomasz Michoń
Przewodniczący Zarządu osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *