Obwieszczenie – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla punktu zbierania odpadów na działkach nr 1444/1, 1442, 1443, 1445/2, 1445/7 w Niepołomicach

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 74 ust. 3f ustawy 2 dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn; Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z poźn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy 2 dnia 14 czerwca 19601 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2 2021r”. poz. 735 ze zm.) zawiadamia strony postępowania (właścicieli/spadkobierców/użytkowników wieczystych działki nr 1441 w Niepołomicach), że na wniosek z dnia 29.08.2022r. Inwestora, tj.: Spółki z o.o. Nycz Intertrade, ul. Płk. Dąbka 80, 30-732 Kraków, Oddział Niepołomice, ul. Grabska 15A, 32-005 Niepołomice zostało wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
,,Punkt do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów” – przewidzianego do realizacji w obrębie działek nr 1444/1, 1442, 1443, 144512, 1445/7
położonych w m. Niepołomice.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, II piętro, pok. nr 14 – kontakt telefoniczny: (012) 250-94-01 (godziny pracy
Urzędu – poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek -czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00).

Pełna treść obwieszczenia i decyzja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *