Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o zmianie decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :„Baza logistyczna wraz z magazynem do zbierania i przeładunku odpadów makulatury i tworzyw sztucznych” zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym nr 1529 przy ul. Wodnej 8

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.11.2023r. została wydana decyzja znak: OŚR.6220.5.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn.:

„Baza logistyczna wraz z magazynem do zbierania i przeładunku odpadów makulatury i tworzyw sztucznych”

zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym nr 1529 przy ul. Wodnej 8”.

(zmiana decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 2 listopada 2019 r. znak: OŚR.6220.31.2019)

Inwestorem przedsięwzięcia jest Rete Spółka z o.o., ul. Wyzwolenia 85/54, 71-110 Szczecin.

Na wydaną w niniejszej sprawie decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Ponieważ w niniejszym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie o wydanej decyzji udostępniono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń osiedla Zagrody w Niepołomicach (ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz wyznaczony obszar oddziaływania) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice www.niepolomice.eu.

Decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa II piętro, pok. nr 14, kontakt telefoniczny: 12 250 94 01 (godziny pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek – czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 15.00).

Pełna treść obwieszczenia a na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapka z lokalizacją zakładu:


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *