Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Niepołomicach

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 572)


zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niepołomicach ul. Mariana Lutosławskiego 4”

oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem przedmiotowej decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00 do 16.00, w piątek od 8.00 do 15.00. Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia a na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapka z lokalizacją zakładu:

Poniższa mapa przedstawia trasę projektowanego kolektora ścieków oczyszczonych ulicami Skarbową i Portową oraz miejsce miejsce zrzutu w okolicy wjazdu na ścieżkę rowerową i terenów mieszkalnych. Kolorem żółtym zaznaczono lokalizację istniejącego zrzutu ścieków oczyszczonych.


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *