A mury rosną… tym razem ogrodzeń

Odpowiadając na pytanie jednej z mieszkanek naszego osiedla, dotyczące wznoszenia ogrodzeń pełnych w formie muru graniczących z ulicą, chcę poinformować, że zgodnie z obwiązującym na naszym osiedlu planem zagospodarowania przestrzennego, od strony dróg i przestrzeni publicznych można budować wyłącznie ogrodzenia ażurowe.

Celem sprecyzowania definicji wyjaśnijmy co oznacza ażurowy. Jak podaje Słownik Języka Polskiego PWN pod red. W. Doroszewskiego urowy tzn. przebity gęsto otworami, mający dużo otworów, przepuszczający światło; przeświecający, przeźroczysty. Synonim: siatkowy, koronkowy.

Ponieważ w uchwale nie określono wielkości procentowej od jakiej wysokości ogrodzenie ma być ażurowe, należy przyjąć, że dotyczy to całej wysokości przęsła ogrodzenia. Odstępstwem od tego jest teren przy ulicy Brzeskiej gdzie można budować ogrodzenia pełne.

Z informacji przekazanych przez kierownika Referatu Strategii i Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice Pana Wojciecha Biernata, za weryfikację zgodności wybudowanego ogrodzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedzialny jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.

Niżej zamieszam cytat z uchwały MPZP:

UCHWAŁA NR XLII/600/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach

7) wymagania w zakresie ogrodzeń:

a) zakaz realizacji nowych ogrodzeń w terenach dróg publicznych i wewnętrznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; dopuszcza się możliwość realizacji ogrodzeń bezpośrednio w liniach rozgraniczających terenów dróg,

b) przy wznoszeniu ogrodzeń od strony dróg publicznych i przestrzeni publicznych obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych nie wyższych niż 2,0 m; dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych od strony ulicy Brzeskiej w terenie 3MU1,

c) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych;

TM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *