Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Likwidacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów Bocheński wraz z budową, rurociągów tłocznych oraz modernizacją istniejącej infiastruktury umożliwiającej przekierowanie ścieków na oczyszczalnie ścieków w Niepołomicach”

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1, an. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informacja o:

Wydaniu w dniu 17 czerwca 2024r. decyzji znak: OŚR.6220.29.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Likwidacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów Bocheński wraz z budową, rurociągów tłocznych oraz modernizacją istniejącej infrastruktury umożliwiającej przekierowanie ścieków na oczyszczalnie ścieków w Niepołomicach” w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa gospodarki wodno — ściekowej na terenie Gminy Niepołomice — etap Il”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice;

Inwestorem przedsięwzięcia jest Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00 do 16.00, w piątek od 8.00 do 15.00.

Pełna treść obwieszczenia a na stronie BIP Niepołomice

Na naszym osiedlu zakres obejmuje budowę rurociągu tłocznego ulicami Ogrodową i Fabryczną – patrz mapka.


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *