Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Zakładu ROYAL CANIN POLSKA Sp. z o.o. w Niepołomicach w tym instalacji produkcyjnych, obiektów, układu komunikacyjnego oraz infrastruktury”

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia

Czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o zmianie decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :„Baza logistyczna wraz z magazynem do zbierania i przeładunku odpadów makulatury i tworzyw sztucznych” zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym nr 1529 przy ul. Wodnej 8

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia

Czytaj więcej

Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Baza logistyczna wraz z magazynem do zbierania i przeładunku odpadów makulatury i tworzyw sztucznych ” – dotyczy wprowadzenia dodatkowego odpadu.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje o wszczęciu postępowania z wniosku Spółki RETE w sprawie zmiany decyzji środowiskowej oraz o

Czytaj więcej

Kolejny etap w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa tymczasowego parkingu dla ciągników siodłowych w rejonie ulicy Grabskiej w Niepołomicach”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice znak: OŚR.6220.21.2022 o wystąpieniu do organów opiniujących z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania

Czytaj więcej

Zapytanie do Marszałka Województwa Małopolskiego o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego punktu zbierania odpadów firmy Nycz Intertrade Spółka z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje strony postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 29 września 2022r inwestora, tj. Spółki

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa tymczasowego parkingu dla ciągników siodłowych w rejonie ulicy Grabskiej w Niepołomicach”

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.:

Czytaj więcej