Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Zakładu ROYAL CANIN POLSKA Sp. z o.o. w Niepołomicach w tym instalacji produkcyjnych, obiektów, układu komunikacyjnego oraz infrastruktury”

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz.775) zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 lutego 2024r. została wydana decyzja znak: OŚR.6220.8.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa i rozbudowa Zakładu ROYAL CANIN POLSKA Sp. z o.o. w Niepołomicach w tym instalacji produkcyjnych, obiektów, układu komunikacyjnego oraz infrastruktury”

Inwestorem przedsięwzięcia jest ROYAL CANIN POLSKA Sp. z o.o., ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice, w imieniu którego występuje Pan Ryszard Chliszcz, EKO-LEX Biuro Doradztwa Analiz Opracowań i Projektów, ul. Boya Żeleńskiego 4, 33-100 Tarnów.

Na wydaną w niniejszej sprawie decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia). Ponieważ w niniejszym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice, Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 08.00-17.00, wtorek-czwartek 08.00-16.00, piątek 08.00-15.00).

Pełna treść obwieszczenia a na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapka z lokalizacją zakładu:


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *