Obwieszczenie wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie planowanego punktu zbierania odpadów firmy Nycz Intertrade Spółka z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje o wystąpieniu do organów opiniujących z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia realizowanego przez Spółkę NYCZ INTERTRADE: Punkt do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów

Dokumentacja sprawy znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, II piętro, pok. nr 14 – kontakt telefoniczny: (012) 250-94-01 (godziny pracy
Urzędu – poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek -czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00).

Ponieważ w niniejszym postępowaniu Liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy 2 dnia 3 października 2008 r. 0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kpa, doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się; niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia i decyzja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapka z lokalizacją planowanej inwestycji:


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *