Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia z listy mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:

„Budowa na terenie ROYAL CANIN POLSKA Spółka z o.o. w Niepołomicach na działce nr 1491 dodatkowych zbiorników magazynowych na surowce płynne oraz na działce nr 1493 dodatkowych zbiorników magazynowych (silosów) na surowce sypkie, wraz ze stacją rozładunku surowców oraz instalacją odpylania zbiorników magazynowych”

Na podst art. 10§ 1. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacja sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, II piętro pok. nr 14, tel. (012) 250-94-01 lub 250-94-06, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek — czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00.

Cała treść obwieszczenia w piśmie (format pdf) na stronie BIP pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,1704567,obwieszczenie-zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-dotyczacego-wydania-decyzji-o.html

TM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *